811228266017298
top of page

Zahtjev za povrat

Obavijest o načinu pisanog prigovora potrošača

 

Sve prigovore sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na adresu: ZLATARN KRIŽEK  d.o.o., Zagrebačka Ul. 64,

10410, Velika Gorica,

Hrvatska

ili elektroničke pošte na adresu e-pošte info@križek.hr  ili osobno u poslovnicama KRIŽEK  d.o.o. na adresama:

Zagrebačka Ul. 64,

10410, Velika Gorica,

Hrvatska

Ilica 5,
10000, Zagreb

Boškovićeva ul. 2,
20000, Dubrovnik

 

Kako bi potrošaču KRIŽEK odgovorilo na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača KRIŽEK zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Rješavanje sporova je moguće pred centrima za mirenje.

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora
 

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Zlatarna Križek d.o.o., Zagrebačka 64, 10410 Velika Gorica, Hrvatska ili elektroničkom poštom na info@križek.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može elektronički ispuniti.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, na fizičku adresu ili adresu e-pošte. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Sve izravne troškove povrata proizvoda snosi kupac. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Prije slanja, spakirajte Vaš komad(e) nakita na siguran način. Preporučujemo Vam da nam pošaljete nakit koristeći dostavu sa osiguranjem i koja omogućava praćenje tijekom cijele dostave. Zlatarna Križek ne nosi odgovornost za gubitak ili nastalu štetu tijekom transporta. Troškove slanja nakita ne snosi Zlatarna Križek već kupac koji šalje povrat.

Adresa za povrat je :

Zlatarna Križek

Zagrebačka 64

10410 Velika Gorica

Hrvatska

 
Kada zaprimimo Vašu pošiljku neophodno je od 3-5 radna dana za obrađivanje Vašeg zahtjeva. Želimo Vam skrenuti pozornost kako povrati pristižu u naš Odjel za kontrolu kvalitete, gdje se radi detaljna provjera prije nego Vaš zahtjev bude obrađen, a ovisno o Vašim instrukcijama za povrat, mogu nastati i dodatni troškovi. Nakon pregledavanja Vašeg komada nakita, ukoliko je potrebno platiti dodatno nešto, bit ćete informirani prije nego budu poduzete bilo kakve radnje, a u cilju obrade Vašeg Zahtjeva.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo Vas obratite se našem timu za korisničku podršku slanjem emaila na: info@krizek.hr ili nazvati na telefon:01/ 8897030. Rado ćemo Vam pomoći.

Molimo Vas pročitajte sve navedene informacije prije nego pošaljete nakit za povrat novca, promjenu veličine ili graviranje.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije koristiti niti poduzimati bilo koje druge radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

 

 

Molimo da kod povrata:
 

 • Proizvod nije nošen i korišten, nisu vidljivi tragovi uporabe, kao što su ogrebotine, udubine, mrlje, okrhnuti kameni ili drugi nedostatci ali i ne ograničavajući se samo na to.

 • Vaša povratna pošiljka sadržava sve dodatne dijelove, kao su originalna ukrasna kutija, certifikati i ostali promotivni materijali koji također nisu oštećeni.

 • Vaš proizvod prije toga nije ni na koji način modificiran od treće strane, niti je vršena promjena veličine prstena niti ostali proizvoda podložnih promjeni veličine.

 • Vaš proizvod niste naručili kao specijalnu narudžbu, koja je bila dizajnirana i izrađena prema Vašem zahtjevu i posebnim specifikacijama, od Vas odobrena i prema tom nalogu izrađena - custom made. 

 • Vaš proizvod nije roba koja je jasno prilagođena potrošaču od strane naše proizvodnje.

 • Vaš proizvod sadrži originalno kamenje dijamante koji su kupljeni kao ugrađeni u proizvod i treća strana ih nije dirala modificirala učvršćivala i na bilo koji način bila u doticaju sa proizvodom u smislu servisa .

 • Vaš proizvod ima originalni certifikat (ako je proizvod sadržavao certifikat ) koji je izdan od Zlatarne Križek.

 • Proizvod može biti vraćen Zlatarni Križek u roku od 14 dana od dostave Vaše narudžbe.

 

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.

 

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:
 

 1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

 4. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

 5. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

 6. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

 7. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

 8. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

bottom of page