811228266017298
top of page

GARANCIJA

Garancija i uvjeti jamstva

Nakit Zlatarne Križek izrađen je od kvalitetnih materijala i izrađuju ga stručno osposobljeni od strane "Državnog zavoda za mjeriteljstvo" te samim tim je prošao i kontrolu kvalitete materijala i čistoće materijala.

Za sve svoje proizvode Zlatarna Križek daje 2 godišnje jamstvo proizvođača. U slučaju bilo kojeg proizvodnog defekta, Zlatarna Križek će ispraviti uočene nedostatke sve dok Vaš komad nakita ispunjava pravila i uvjete jamstva.

Sve pristigle zahtjeve za reklamaciju ,a koji podliježu garanciji, najprije provjeravamo u našem Odjelu za reklamacije, prije nego što zahtjevi budu obrađeni. Ako naš Odjel za reklamacije u suradnji sa proizvodnjom tijekom provjere ustvrdi da nedostatak nije prouzročen proizvodnim defektom, informirat ćemo Vas o tome.

Pravila i uvjeti za korištenje doživotnog jamstva i popravka

1. Garancija vrijedi samo za oštećenja nastala proizvodnim procesom koja je lako ustvrditi i ne pokriva oštećenja i deformacije uzrokovane nezgodom, zlorabljenjem, nepažnjom, neovlaštenim servisiranjem ili habanjem  i trošenjem tijekom nošenja, oštećenja nastala deformacijama zbog teškog opterećivanja šake ili drugih dijelova na kojima se nakit nosi pa samim time i deformacije nakita zbog toga. 

2. Jamstvo se poništava i nije važeće u svim slučajevima kada je Vaš komad nakita modificiran na bilo koji način uključujući graviranje, promjenu veličine ili popravak, koju je izvršila treća strana a da to nije Zlatarna Križek.

3. Ukoliko bilo koji dio nakita (uključujući, no ne ograničavajući se samo na, dragulje, lančiće, kopče i itd) je ispao, treba biti vraćen zajedno sa svim dijelovima prije nego je napravljen bilo kakav pokušaj popravka. Zlatarna Križek ne snosi odgovornost za gubitak dragulja ili dijelova nakita.

4. Jamstvo ne možete prenijeti na treću stranu.

Jamstvo ne pokriva sljedeće:

 • Promjenu boje zbog izlaganja kemikalijama, šminke, bazenima, vrućim kupkama ili kadama.

 • Ogrebotine, udubine ili oštećenja uzrokovane općim habanjem ili zlouporabom odnosno fizičkim oštećenjem nakita..

 • Savijene, oštećene uslijed udarca ili pohabane krape-držači, koji ne dozvoljavaju kamenu da ispadne ili da bude izgubljen uslijed nebrige nepažnje  ili drugog fizičkog oštećenja.

 • Izgubljen ili ukraden kamen (i)

 • Primjerci nakita oštećeni ili zlorabljeni van očekivanja od svakodnevnog, normalnog nošenja. Npr spavanja s nakitom, kupanja s nakitom, fizičkog rada s nakitom, itd...

 • Skrećemo Vam pozornost kako su sljedeći primjeri zapravo karakteristike samog proizvoda i ne mogu se smatrati defektom:

 • Male nepravilnosti i odstupanja u izradi odn. razlike u mjerama u desetinkama mm.

 • Prirodne osobine metala ili dragog kamena (kao što su boja, unutarnje inkluzije).

  Materijalni nedostaci 
   

 • KRIŽEK odgovara za materijalne nedostatke proizvoda.

  Nedostatak postoji:

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili

 • ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.

 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,

 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

  Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
  Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika (kupnje) postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
  Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje.
  Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
  Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • uklanjanje nedostatka,

 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

 • sniženje cijene.

  Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.
  Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
  Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.
  Prodavatelj može odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.
  Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima.

 • bottom of page