lepo2

OPÄI UVJETI KORIÅ TENJA WEB STRANICA I WEB TRGOVINE

 

 

 OPÄE ODREDBE

 

Ovim se OpÄim uvjetima ureÄuje korištenje web stranica od strane korisnika, te korištenje Webtrgovine.

U OpÄim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imat Äe znaÄenje dano u nastavku:

Web stranice oznaÄava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu Zlatarne Križek doo, ukljuÄujuÄi, ali se ne ograniÄavajuÄi na www.krizek.hr.

 

Korisnik znaÄi svaku osobu, pravnu ili fiziÄku, koja pristupa web stranicama. 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  znaÄi Zlatarna Križek  d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Kninski trg 9, upisano u sudski registar TrgovaÄkog suda u Zagrebu pod matiÄnim brojem subjekta upisa (MBS) , OIB 72011784982

Pristupom web stranicama putem odgovarajuÄeg tehniÄkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove OpÄe uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih OpÄih uvjeta.

 

OGRANIÄENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

 

Korisnik se obvezuje da neÄe: 

 

- koristiti web stranice na bilo koji naÄin koji je protivan pozitivnim propisima;

- unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, ukljuÄujuÄi, ali se ne ograniÄavajuÄi na štetne, prijeteÄe, uznemiravajuÄe, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povreÄuju tuÄa prava i interese i sliÄno;

- mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;

- koristiti web stranice za kršenje prava treÄih osoba, ukljuÄujuÄi za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa treÄih osoba;

- koristiti web stranice za slanje elektroniÄke pošte protivne ovim OpÄim uvjetima;

 

- unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav nelegalan software, ukljuÄujuÄi ali se ne ograniÄavajuÄi na viruse, spyware, trojane, ili sliÄno. 

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji naÄin koristiti u komercijalne svrhe bez izriÄitog pristanka  Zlatarne Križek d.o.o.  ili na bilo koji naÄin koji može uzrokovati štetu Zlatarni Križek d.o.o.  ili bilo kojoj treÄoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasniÄkih prava te prava treÄih osoba.

 

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaÄa sve rizike koji nastaju iz korištenja web stranica te prihvaÄa i koristiti sadržaj web stranica iskljuÄivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  se u potpunosti odriÄe svake odgovornosti koja na bilo koji naÄin može nastati iz, ili je na bilo koji naÄin vezana za korištenje web stranica, i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj treÄoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.

 

Web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze ("linkove") do drugih Internet stranica kreiranih od strane treÄih osoba koje Äe se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguÄe, kao takve oznaÄavati.  Zlatarna Križek d.o.o.  nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopÄe te se u potpunosti odriÄe svake odgovornosti, ukljuÄujuÄi ali ne ograniÄeno na toÄnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane treÄih osoba.  Zlatarna Križek d.o.o.  se odriÄe svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama treÄih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih treÄih stranica. NeÄe se smatrati da su takve treÄe osobe na bilo koji naÄin povezane s Zlatarnom Križek d.o.o.  samo zbog postojanja veze s web stranicom. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograniÄavanja pristupa web stranicama, sve bez najave te neÄe biti odgovorna ni za kakve moguÄe posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograniÄavanja. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  neÄe biti odgovorna  ni za kakve moguÄe posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehniÄkih razloga. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda i usluga. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  zadržava pravo da sprijeÄi pristup web stranicama IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim OpÄim uvjetima, te s te osnove neÄe snositi nikakvu odgovornost. 

 

KORIŠTENJE USLUGE WEBTRGOVINE

Korištenje usluge Webtrgovine je dostupno korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni te pristupaju na web stranicu Zlatarne Križek d.o.o. 

 

PrihvaÄanjem opÄih uvjeta kod potvrde narudžbe, a prije plaÄanja,  korisnik potvrÄuje: 

 

- da u cijelosti prihvaÄa ove opÄe uvjete;

- potpunost, toÄnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka;

 

- da daje Zlatarni Križek d.o.o.  izriÄitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obraÄivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama. 

 

 

Korisnik Webtrgovine pristaje da se kupnja putem Webtrgovine vrši na naÄin da korisnik kupuje proizvode i usluge dostupne putem Webtrgovine ("proizvodi") na naÄin da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. 

 

 

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu "dodaj u košaricu", odabrani proizvod sprema se u potrošaÄku košaricu. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti "sadržaj košarice" gdje se nalaze svi odabrani artikli. Roba se smatra naruÄenom u trenutku kada kupac proÄe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju  ste naveli  kao kupac, dobit Äete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Zlatarne Križek d.o.o.. 

 

Ukoliko Zlatarna Križek d.o.o.  nije u moguÄnosti isporuÄiti neki od naruÄenih proizvoda, kontaktirat Äe kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima pravo odustati od narudžbe takvog proizvoda ili zatražiti zamjenski proizvod.

 CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEBTRGOVINE

 

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama ("HRK") i ukljuÄuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Isporuka unutar i izvan EU vrši se putem  dostavne službe, a cijena dostave Äe dodatno biti istaknuta prilikom kupovine. MoguÄe je platiti i dodatno osiguranje pošiljke, a cijena Äe biti dodatno istaknuta  prilikom kupovine. 

 

 

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine. 

 

 

Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem webtrgovine. 

 

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije ukljuÄena u cijenu proizvoda.

Dostavu povrata proizvoda plaÄa kupac osim u sluÄaju ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naruÄenih proizvoda te kupac nije dobio naruÄeni proizvod veÄ neki drugi.

NAÄIN PLAÄANJA

Jednokratno kartiÄno plaÄanje

Prihvat kartica                                         

RAÄUNANJE ROKA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku 14 dana bez navoÄenja razloga . Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroniÄkom poštom u kojoj Äete navesti svoje ime i prezimem adresu,broj telefona, telefaksa ili adresu elektroniÄke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili treÄoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed ili kada je Vama ili treÄoj osobi koju ste VI odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe ako se radi o više komada robe.

POVRAT UPLAÄENOG IZNOSA

Ako jednostrano raskinete ivaj Ugovor, izvršit Äemo povrat novca koji smo od Vas primili, ukljuÄujuÄi i troškove isporukebez odgaÄanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada smo  zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko niste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit Äe izvršen na isti naÄin na koji ste Vi izvršili uplatu. U sluÄaju da pristajete na drugi naÄin povrata plaÄenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraÄena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

POVRAT ROBE

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgaÄanja, a u svakom sluÄaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

ODGOVORNOST POTROŠAÄA ZA UMANJENJE VRIJEDNOSTI ROBE

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrÄivanje prirode , obilježja i funkcionalnosti robe.

PRIMJER OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Ime, prezime i adresa potrošaÄa ______________________________

Prima Zlatarna Križek doo, Kninski trg 9, 10000 Zagreb, Hrvatska ,info@krizek.hr, 8896030

Ja____________ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji slijedeÄe robe/usluge _________________naruÄene /primljene dana _________________.

Potpis potrošaÄa

 

Datum

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

 Prema Älanku 4. satavak 2. Zakonu o zaštiti potrošaÄa, na obveznoporavne odnose  izmeÄu potrošaÄa i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.Prema Älanku 43. stavak 2. istog Zakona u sluÄaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošaÄa i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Prava koja pripadaju potrošaÄu na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su Älancima od 400 do 422. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05., 41/08., 125/11.)

 

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaÄanja biti Äe izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji Äe biti tereÄena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važeÄojteÄajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važeÄoj teÄajnoj listi udruženja kartiÄara.Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji moguÄnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

 

 

IZMJENE OPÄIH UVJETA I OSTALE ODREDBE

Zlatarna Križek d.o.o.   zadržava pravo izmijeniti ove OpÄe uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, provjeriti važeÄe OpÄe uvjete. VažeÄi opÄi uvjeti bit Äe objavljeni na web stranicama.

 

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Tvrtka Zlatarna Križek d.o.o.  Äe poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice.

 

Tvrtka Zlatarna Križek d.o.o.  može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako korisnik iste dobrovoljno dostavi tvrtci Zlatarna Križek d.o.o. 

 

 

Zlatarna Križek d.o.o.  se obvezuje da Äe sve Vaše osobne podatke koristiti iskljuÄivo u svrhu kreiranja raÄuna, kontakta s Vama, dostave kupljene robe i za ostale sliÄne namjene. 

 

Zlatarna Križek d.o.o. obvezuje se da neÄe prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke treÄoj strani bez Vaše suglasnosti.

Zlatarna Križek d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na naÄin da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o naÄinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima moguÄnost izbora o upotrebi njihovih podataka, ukljuÄujuÄi moguÄnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo Äuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Zlatarne Križek d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje naÄela zaštite privatnosti.


T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka izmeÄu T-Com sustava i autorizacijskih centara kartiÄnih kuÄa obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštiÄena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).